siamreal estate solution เกี่ยวกับเรา

บริษัทสยามเรียลเอสเตทโซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 136,930,000 ล้านบาท โดยที่ประชุม กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ได้มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ ธีรนนท์ตระกูล เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อทุกๆ ครอบครัวให้มีชีวิตที่อบอุ่นและดีขึ้น และยังเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับ การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่สุดให้แก่ผู้อาศัยต่อไป

siamreal estate solution โครงการ
siamreal estate solution ข่าวสาร และกิจกรรม

ยูนิตพิเศษ แปลงพิเศษ

HOT DEALS!

คัดสรรเฉพาะจากทุกโครงการ เปิดจองทางออนไลน์เท่านั้น

siamreal estate solution ติดต่อเรา

Have a project you're interested in discussing with us? Drop us a line below, we’d love to talk.

Siamreal Estate Solution

สำนักงานเลขที่ 333 หมู่ 3
ถนน เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

Call us

053-399-101

Fax

053-399-102

General Enquiries

info@siamres.com

Sale Department

084-221-4477 , 084-221-4488

Working Time

09.00 am - 17.00 pm